Słownik

Słowniczek zarabiania

 

Afiliacja (łac. affilatio – usynowienie, włączenie do rodziny) – zachowanie polegające na nawiązaniu, podtrzymaniu pozytywnych kontaktów i współpracy przez jednostkę, grupę lub organizację z innymi grupami i organizacjami. Afiliacja ma na celu realizację podobnych lub identycznych zadań, przy zachowaniu samodzielności i niezależności organizacyjnej danych podmiotów.
W odniesieniu do sieci afiliacyjnych, afiliacja oznacza przyłączenie się do jednej z nich w celu efektywnego prowadzenia kampanii reklamowej w przypadku reklamodawcy lub optymalnego zarządzania powierzchnią reklamową w przypadku wydawcy.

Autosurf – rodzaj systemu oferujący najczęściej wzajemną wymianę ruchu na stronach www, poprzez wzajemne odwiedzanie dodanych stron do systemu, będących w rotacji. Niektóre systemu dodatkowo oferują możliwość pewnych zarobków w zamian za oglądanie określonej liczby stron lub banerów oraz polecanie systemu nowym osobom. W wielu przypadkach działanie systemów Autosurf w dużym stopniu przypomina piramidę finansową. Na systemie zarabiają głównie osoby które zachęcą do programów jak największą liczbę osób. Jako zachętę, prezentują one zrzuty ekranu z płatności otrzymanych rzekomo za klikanie w linki. W praktyce pieniądze pochodzą z programu partnerskiego. Zarobki osób klikających w linki rzadko przekraczają wartość kilku złotych w miesiącu. Wypłacenie nawet takiej kwoty , często nie jest możliwe, ze względu na nieproporcjonalnie wysokie limity wypłat ustalane przez właścicieli.

Akcja – w kontekście afiliacji jest to zdarzenie polegające na wykonaniu przez dostarczonego użytkownika określonej czynności, na przykład: wypełnienie formularza kontaktu, przejście na podstronę serwisu, wypełnienie ankiety, złożenie zamówienia, zakup itd. Akcja często utożsamiana jest błędnie z leadem, który ma o wiele węższe znaczenie. Mianowicie lead jest zawsze akcją, ale nie zawsze akcja jest leadem.

Przykładowa akcja może polegać na:

* przejście na określoną podstronę serwisu
* klikniecie w banner
* wypełnienie formularza kontaktowego,
* wypełnienie ankiety,
* złożenie zamówienia, zakup.

 

CPA – Cost Per Action, czasami również Pay Per Action, to model rozliczeń stosowany w marketingu internetowym. W Programie Afiliacyjnym rozróżniamy dwie stawki CPA: stawkę CPA dla reklamodawcy, określająca ile reklamodawca płaci za sprecyzowaną w umowie akcję,i stawkę CPA dla wydawcy, określająca wielkość prowizji jaką wydawca otrzyma gdy dostarczony przez niego użytkownik taką akcję wykona.

 

CPC – Cost Per Click, to model rozliczeń stosowany w marketingu internetowym. W Programie Afiliacyjnym określana jest stawka CPC dla reklamodawcy i wydawcy. W przypadku reklamodawcy CPC określa koszt uzyskania unikalnego kliknięcia, a w przypadku wydawcy CPC określa prowizję przysługującą wydawcy za każde unikalne kliknięcie przez dostarczonego użytkownika.

 

CPL – Cost Per Lead, czasami również Pay Per Lead, to model rozliczeń stosowany w marketingu internetowym. W Programie Afiliacyjnym wyróżniamy dwie stawki CPL: stawkę CPL dla reklamodawcy, określająca ile reklamodawca płaci za sprecyzowany w umowie lead, i stawkę CPL dla wydawcy, określająca wielkość prowizji jaką wydawca otrzyma gdy dostarczony przez niego użytkownik taki lead dostarczy.

W praktyce reklamodawca płaci wyłącznie za znalezienie potencjalnego klienta, który pozostawi swoje dane osobowe na stronie internetowej poprzez m.in.

* wypełnienie formularza kontaktowego
* wypełnienie formularza zamówienia
* rejestrację na stronię
* dokonanie zakupu.

 

ECPM – Effective Cost Per Mile, współczynnik umożliwiający mierzenie efektywności kampani prowadzonych w modelach CPA, CPS, CPC lub modelach hybrydowych. Określa koszt prowadzonych kampani w przeliczeniu na CPM.
ECPM = 1000*(Łączny przychód)/(Liczba wyświetleń reklam)

 

Efektywność prowadzonej kampanii reklamowej to jej skuteczność z punktu widzenia wyznaczonych celów. Przykładowym celem dla Reklamodawcy może być maksymalizacja sprzedaży przy założonym współczynniku ROI. Dla Wydawcy efektywność prowadzonej kampanii wiąże się z uzyskaniem określonego poziomu przychodu z odsłony reklamy (możliwa np dzięki maksymalizacji współczynników CTR i CR przy danych stawkach rozliczeniowych). Kampania jest efektywna jeśli spełnia wyznaczone subiektywne cele.

Do mierzenia efektów można wykorzystać:

* ECPM
* ROI
* CTR Współczynnik klikalności
* CR Współczynnik konwersji

 

Fraud (ang. oszustwo) nielegalne działania polegające na sztucznym generowaniu ruchu na stronie internetowej poprzez specjalnie do tego stworzone programy lub wynajęte osoby. Celem takiego działania jest wygenerowanie dodatkowych kosztów dla reklamodawcy i dodatkowych zysków dla wydawcy. Osoby, które zostaną przyłapane na w/w działaniach w zależności od „wagi” winy mogą otrzymać ostrzeżenie, zostać pozbawione części swojej prowizji lub też całkowicie zablokowane wraz z usunięciem całej prowizji.

System trackingowy dostarcza pełną gamę narzędzi do wyszukiwania i unieszkodliwiania „fraudów”.

 

Optymalizacja kampanii to metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania (poszukiwanie ekstremum funkcji) z punktu widzenia określonego kryterium (wskaźnika) jakości (np. kosztu, drogi, wydajności). Optymalizacja jest także zdefiniowana w badaniach operacyjnych, gdzie wykorzystywana jest do rozwiązywania praktycznych problemów (np. ekonomicznych).

W przypadku optymalizacji prowadzonych internetowych kampanii reklamowych optymalizacja polega na prowadzeniu najlepszych przy danych założeniach działań. Za równo z punktu widzenia Wydawcy jak i Reklamodawcy podstawowym kryterium optymalizacji kampanii jest zysk. W czasie trwania kampanii zmianie ulegają czynniki, które wpływają na maksymalizację tego czynnika. Niektóre systemy trackingowe wykorzystywane w e-commerce pozwalają na auto-optymalizację przychodów Wydawcy – np. taki dobór programów w ramach jednego rozmiaru kreacji, aby zmaksymalizować przychód z jednej odsłony.

 

Performance marketing to działania reklamowe w internecie ukierunkowane na wywołanie przez użytkownika zainteresowanego reklamą konkretnej akcji. Może to być np. wejście na stronę, wypełnienie formularza, zakup produktu. Reklamodawca nie płaci w tym przypadku za odsłony reklam. Reklamodawca ogranicza w taki sposób ryzyko prowadzenia nieefektywnych działań reklamowych. W przypadku prowadzenia działań reklamowych w takim modelu bardzo ważne jest budowanie trwałych relacji Reklamodawców z Wydawcami. Istotnym czynnikiem dla powodzenia takiego modelu współpracy jest system trackingowy.

Istotą Performance Marketingu jest przeniesienie na dom mediowy pełnej odpowiedzialności za wyniki kampanii w Internecie. Reklamodawca nie płaci, tak jak w tradycyjnym modelu, za wyświetlenie milionów reklam, których przyszła skuteczność jest nieznana, ale za pozyskanie poprzez Internet określonej liczby klientów, rejestracji w serwisie czy innej precyzyjnie zdefiniowanej akcji grupy docelowej

Działania Performance Marketingu mogą być oparte na praktycznie każdej z dostępnych form reklamy online. Jednak najlepsze efekty uzyskuje się w oparciu o narzędzia specjalistyczne takie jak marketing w wyszukiwarkach, marketing afiliacyjny, e-mail marketing oraz direct response adveritsing.

Jednak to nie same narzędzia reklamowe są głównym wyróżnikiem Performance Marketingu, ale ich bieżące monitorowanie i optymalizowanie w trakcie trwania kampanii, a nie po jej zakończeniu. Performance Marketing realizowany jest w krótkich, nawet kilkudniowych cyklach – po każdym kolejnym „uderzeniu” sprawdzane są, a następnie optymalizowane efekty każdego elementu kampanii. Dla przykładu w ciągu zaledwie jednomiesięcznej kampanii, serwis WWW może więc być nawet kilkukrotnie przebudowany.

W kampaniach internetowych najczęściej sukces definiuje to, ile osób zobaczyło i kliknęło w reklamę, podczas gdy prawdziwą miarą sukcesu kampanii powinien być wskaźnik konwersji – mówiący o tym, ile z osób, które kliknęły w reklamę, zrealizowało następnie na stronie oczekiwaną akcję. Takie podejście gwarantuje efektywne wykorzystanie budżetu kampanii i jest podstawą Performance Marketingu prowadzonego przez ACR.

Działania Performance Marketing można rozliczać według metod:

* Pay-per-click – klient płaci za zainteresowanie reklamą (kliknięcie w kreację reklamową) lub w link reklamowy
* Pay-per-lead – klient płaci za wypełnienie formularza, ankiety (otrzymanie określonych danych – najczęściej kontaktowych – na temat potencjalnych klientów)
* Pay-per-action – klient płaci za dowolnie zdefiniowaną przez niego akcję (wejście na stronę www, subskrypcja newslettera, rejestracja, dokonanie zakupu)
* Pay-per-sale – klient płaci prowizję od wygenerowanej sprzedaży

Często działania Performace marketing są wspierane przez specjalistyczne oprogramowanie, które zapewnia nadzór i dokładną analizę przebiegu oraz pochodzenia danej akcji.

 

Program – w kontekście afiliacji jest to pojęcie tożsame z Program partnerski.

 

Prowizja – wynagrodzenie, otrzymywane przez wydawcę za akcje (uprzednio zdefiniowane i potwierdzone) wykonane przez użytkowników przekierowanych do serwisu reklamodawcy ze strony wydawcy.

 

ROI (ang. return on investment – zwrot z inwestycji) – wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych. Sposób obliczania wskaźnika:

ROI = Zo/M = (Zo/S)*(S/M)

gdzie:

* Zo – zysk operacyjny,
* M – majątek (suma aktywów),
* S – przychody ze sprzedaży.

Z przedstawionego wzoru wynika, że ROI jest iloczynem wskaźnika rentowności sprzedaży oraz wskaźnika rotacji majątku. Pierwszy mówi o tym, jaką część zrealizowanej sprzedaży stanowi zysk operacyjny. Wskaźnik wzrasta, gdy każda jednostka wartości sprzedaży kreuje coraz większy zysk.

Drugi wskaźnik informuje, ile razy w ciągu danego okresu jednostka wartości majątku podlega transformacji w przychody ze sprzedaży. Gdy wskaźnik ten wzrasta, oznacza to coraz intensywniejsze wykorzystanie majątku.

Oznacza to, że wskaźnik ROI zależy od zysku jednostkowego oraz od wielkości sprzedaży, przypadającej na jednostkę zainwestowanego majątku.

ROI kampanii reklamowej obliczamy w następujący sposób: określamy przychód z kampanii i odejmujemy od tego całkowity koszt kampanii, następnie całość dzielimy przez koszt kampanii i mnożymy przez 100. Otrzymujemy w ten sposób ROI wyrażone w %. ROI mówi zatem ile kampania przyniesie zysku przy określonym koszcie.
Na przykład, gdy ROI wynosi 45%, oznacza to, że wydając 100 zł zarobimy 45 zł.

 

W afiliacji, to podmiot który za pośrednictwem sieci afiliacyjnej lub samodzielnie, prowadzi działania reklamowe nastawione na osiągnięcie konkretnego efektu. Rozliczając się z wydawcami internetowymi w zamian z uzyskanie konkretnego efektu, reklamodawca przenosi na nich część odpowiedzialności za sukces swoich kampanii reklamowych. Dobrze przygotowany i prowadzony program partnerski, może stać się bardzo efektywnym kanałem pozyskiwania klientów lub innych oczekiwanych przez reklamodawcę efektów. Reklamodawca musi jednak mieć świadomość, że to w głównej mierze nadal od niego zależy czy program partnerski okaże się sukcesem czy porażką. Aby program efektywnie działał, przynosił zamierzone efekty, konieczne jest zaoferowanie wydawcom atrakcyjnego wynagrodzenia, skutecznych kreacji oraz optymalnie przygotowanej landing page.

 

Reklamodawca – W afiliacji, to podmiot który za pośrednictwem sieci afiliacyjnej lub samodzielnie, prowadzi działania reklamowe nastawione na osiągnięcie konkretnego efektu. Rozliczając się z wydawcami internetowymi w zamian z uzyskanie konkretnego efektu, reklamodawca przenosi na nich część odpowiedzialności za sukces swoich kampanii reklamowych. Dobrze przygotowany i prowadzony program partnerski, może stać się bardzo efektywnym kanałem pozyskiwania klientów lub innych oczekiwanych przez reklamodawcę efektów. Reklamodawca musi jednak mieć świadomość, że to w głównej mierze nadal od niego zależy czy program partnerski okaże się sukcesem czy porażką. Aby program efektywnie działał, przynosił zamierzone efekty, konieczne jest zaoferowanie wydawcom atrakcyjnego wynagrodzenia, skutecznych kreacji oraz optymalnie przygotowanej landing page.

 

Surfbar – program komputerowy instalowany dobrowolnie na komputerze użytkownika, wyświetlający reklamy, za co użytkownikowi oferowane są korzyści finansowe.

Zwykle zajmuje około 3 cm na dole, lub górze ekranu – w zależności od preferencji użytkownika. Surfbary zwykle naliczają nam punkty za każdą minutę. Punkty natomiast wymieniane są na pieniądze na koniec każdego miesiąca.

 

Sprzedaż to jeden z rodzajów akcji, za który można się rozliczać w programach afiliacyjnych. Nowa sprzedaż to najczęściej dokonanie zakupu w sklepie internetowym, przez unikalnego użytkownika skierowanego przez Wydawcę.

W rozliczeniu za sprzedaże, stawka może być ustalona jako stała kwota lub procent od łącznego zamówienia.

 

System trackingowy – Oprogramowanie precyzyjnie monitorujące i analizujące prowadzoną w internecie kampanię reklamową. Rejestruje wyświetlenia reklam, kliknięcia użytkowników w reklamy, a także ich zachowanie w serwisach docelowych, łącznie z wykonywaniem określonych akcji. Takie rozwiązanie pozwala badać efektywność kreacji reklamowych i stale optymalizować prowadzone kampanie. System trackingowy posiada narzędzia, które pozwalają wykrywać i zwalczać wszelkiego rodzaju nielegalne działania, które mogą być zakwalifikowane jako Fraud.

Przykładem systemu trackingowego jest DirectTrack.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik
 • Grono.net
 • Kciuk.pl
 • elefanta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 Maksymalna liczba znaków: 3000. Po napisaniu 400 link dofollow.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.